گردونه ی newcsm
newcsm (پست)

بررسی شاخص های رضایت مشتریان و ارائه راهبردهای مشتری مدار (CSM)

بررسی شاخص های رضایت مشتریان و ارائه راهبردهای مشتری مدار (CSM) در واقع هر قدر عدم اطمینان محیطی بیشتر و بی‌ثباتی و ناپایداری آن افزونتر گردد، توجه به خواست‌ها و نظرات مشتری برای بقاء، تداوم و رشد سازمانها بیشتر ضرورت می‌یابد. تمرکز و توجه محوری به خواست‌های مشتریان از مشخ بیشتر ..
newcsm (پست)

بررسی شاخص های رضایت مشتریان و ارائه راهبردهای مشتری مدار (CSM)

بررسی شاخص های رضایت مشتریان و ارائه راهبردهای مشتری مدار (CSM) در واقع هر قدر عدم اطمینان محیطی بیشتر و بی‌ثباتی و ناپایداری آن افزونتر گردد، توجه به خواست‌ها و نظرات مشتری برای بقاء، تداوم و رشد سازمانها بیشتر ضرورت می‌یابد. تمرکز و توجه محوری به خواست‌های مشتریان از مشخ بیشتر ..

 |